Obchodní podmínky a GDPR


Obchodní podmínky

1. Přihláška do kurzu (elektronická, písemná či telefonická) je závazná. Pokud se z vážných důvodů nebudete moci kurzu zúčastnit, dejte nám to prosím co možná nejdříve vědět. Přihlášení do kurzů pro děti a juniory (5 - 14 let) může provést pouze zákonný zástupce dítěte.

2. Po přihlášení do tanečních kurzů online Vám obratem automaticky přijde e-mailem úvodní dopis s potvrzením o přihlášení a pokyny k platbě. Místo v tanečním kurzu je Vám rezervováno po dobu 5-ti pracovních dnů, kdy je nutné uhradit alespoň zálohu ve výši 500 Kč/osobu. Pokud nebude úhrada kurzovného v daném termínu provedena, můžeme Vaše místo nabídnout jiný zájemcům. Potvrzení o zaplacení posíláme obvykle max. do 5 pracovních dnů od přijetí platby. Pokud Váš kurz chcete uhradit v hotovosti, prosíme, kontaktujete nás.

3. Pokud se chcete před přihlášením a zaplacením kurzovného do naší taneční školy nejprve podívat, jak vypadá taneční sál, jak probíhá výuka apod., můžete se přijít podívat na kurz, do kterého chcete chodit. Prosíme Vás však, abyste si návštěvu s námi předem telefonicky nebo e-mailem dohodli.

4. Nejpozději 5 dní před začátkem kurzu od nás všichni řádně zapsaní účastníci dostanou e-mailem pozvánku na první lekci s bližšími informacemi o kurzu.

5. Na 1. lekci přijďte prosím s mírným předstihem cca 15 minut kvůli plynulému odbavení u prezence, kde Vám bude vystavena průkazka, opravňující Vás k účasti na jednotlivých lekcích v rámci Vašeho kurzu. Průkazka je vystavena na jméno a je nepřenosná. Bez průkazky není možné být vpuštěn na lekci, průkazku proto prosím noste na každou lekci s sebou. Při její ztrátě je účtován poplatek za vystavení duplikátu ve výši 100,- Kč.

6. Docházka do kurzu je zájmem jeho účastníků, nenavštívené lekce nemohou být z kurzovného odečítány. Většina kurzů se však koná ve více paralelních termínech, pokud na nějakou hodinu nemůžete přijít, můžeme Vám nabídnout náhradní hodiny v jiných kurzech naší taneční školy. Náhrada kurzů je možná pouze v příslušném semestru, pro který má účastník uhrazené kurzovné. Nenahrazené lekce není možné přesouvat do dalších semestrů či ročníků. Na poskytnutí náhradních termínů však nevzniká přihlášením do kurzu nárok, provozovatel taneční školy může počet poskytnutých náhrad a míst regulovat podle kapacity kurzů a dalších provozních důvodů.

7. Do tanečních sálů je povolený vstup pouze v čisté společenské obuvi vhodné k tanci. Do kurzů pro mládež chodí účastníci kurzů i jejich doprovod ve formálním společenském oblečení. V kurzech pro dospělé je vyžadováno společenské oblečení, avšak sako ani rukavičky u pánů není nutné. Jak se nejlépe obléci do tanečních kurzů uvádíme v dokumentech ke stažení.

8. Je-li u sálu dostupná šatna, nechávejte si své kabáty a zavazadla (s výjimkou dámských kabelek) uložená v této šatně. Jejich nošení do sálu není z prostorových, bezpečnostních ani estetických důvodů dovoleno.

9. Taneční sály i přilehlé prostory (bar, foyer, WC, šatna) jsou nekuřácké. Kuřáci mohou kouřit o přestávce před budovou.

10. Změna termínu, času a místa konání kurzů a lekcí je ve výjimečně nutných případech vyhrazena a není důvodem k předčasnému ukončení kurzu s nárokem na vrácení platby.

11. Akce taneční školy (lekce kurzu, prodloužené, večírky, plesy apod.) mohou být dokumentovány fotografem či kameramanem taneční školy. Fotografie či videa zachycující účastníky kurzů či akcí mohou být vystaveny na internetových stránkách taneční školy nebo použity na jiných propagačních materiálech Taneční školy Astra Praha. Pořizování audiovizuálních záznamů z tanečních kurzů jiným než oficiálním fotografem taneční školy je dovoleno pouze se souhlasem vyučujících v daném kurzu.

12. Storno podmínky: Při odhlášení z kurzu 14 dní a více před jeho zahájením se odečítají administrativní náklady ve výši 25 % plné výše kurzovného, zbytek uhrazené částky Vám vrátíme. Při odhlášení z kurzu 13 dní a méně před jeho zahájením činí stornopoplatek 50 % plné výše kurzovného. Po zahájení kurzu se kurzovné nevrací. Zahájením kurzu se rozumí datum první lekce. Výjimku lze přiznat pouze ve vážných odůvodněných případech (např. onemocnění nebo zranění). Tyto případy je nutné nahlásit bez prodlení, nelze je nárokovat zpětně až po skončení kurzu.
Pro taneční akce platí stejné storno podmínky jako pro kurzy, viz. výše.

13. Při hrubém a opakovaném porušení pravidel slušného chování si vyhrazuje pořadatel právo vyloučit účastníka z kurzu bez náhrady kurzovného.

14. Cenové zvýhodnění celoročního kurzu je podmíněno dokončením celého kurzu. Pokud pár kurz stornuje během tohoto období, zavazuje se doplatit rozdíl ceny mezi sezónním a celoročním kurzem.

15. Za dítě ve věku 5 - 15 let (dětské a juniorské kurzy) odpovídá do příchodu na taneční lekci (i během převlékání v šatně) jeho doprovod, který dítě předá na začátku lekce lektorce či lektorovi. Během výuky (každé jednotlivé lekce) ručí za bezpečnost dítěte lektor Taneční školy Astra Praha. Po skončení výuky ručí za dítě opět jeho doprovod. Pokud dítě vyzvedává jiný doprovod, než který jej na lekci přivedl, je potřeba tuto skutečnost nahlásit lektorovi. Pokud má dítě dovoleno na lekce přicházet nebo z lekcí odcházet samostatně, je potřeba toto dovolení podepsané zákonnými zástupci předat písemně lektorovi.

V Praze dne 25. 5. 2018
Ing. Miroslav Brožovský

Zásady ochrany osobních údajů - klienti Taneční školy Astra Praha

Vážení tanečníci,

Jsme rádi, že jste si vybrali pro zdokonalování se ve svém tancování právě nás. Je pro nás velmi důležité, abyste byli spokojeni a odnesli si jen to nejlepší.

Při naší práci s lidmi se dostáváme do styku také s některými Vašimi osobními údaji. Velmi si vážíme toho, že nám své osobní údaje poskytujete, a proto s nimi zacházíme opatrně a uvážlivě.

Níže uvedený text Vám poslouží k tomu, abyste se dozvěděli, jak s Vámi poskytnutými osobními údaji nakládáme.

1. Obecná část

Zásady se vztahují na všechny klienty nebo potenciální klienty Taneční školy Astra Praha, jakož i na všechny uživatele stránek www.astra-praha.cz

Správce údajů
Ing. Miroslav Brožovský
Novozámecká 715, 198 00 Praha

Kontaktní údaje:
mbrozovsky@volny.cz
Tel.:722 941 890

2. Vymezení zpracovávaných údajů

Osobní údaje, které zpracováváme, nám poskytujete výhradně Vy v souvislosti s využíváním našich služeb – např.: přihlášením se do tanečního kurzu nebo na ples apod.

Zpracování osobních údajů bez souhlasu

Existují takové právní důvody, na jejichž základě můžeme Vaše osobní údaje zpracovávat i bez Vašeho souhlasu. Těmi důvody je zejména plnění smlouvy – bez zpracování některých Vašich údajů bychom taneční akce, které pořádáme, pořádat nemohli. Níže najdete seznam osobních údajů, které zpracováváme bez Vašeho souhlasu na základě specifikovaného právního důvodu.

i. Plnění smlouvy

a. Jméno a příjmení
b. Email
c. Telefon
d. Pohlaví
e. Navštěvované kurzy popř. jiné taneční akce pořádané TŠ Astra Praha

ii. Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví (vyžadujete-li zaslat fakturu)

a. Název společnosti
b. Sídlo
c. IČ a DIČ
d. Popř. fakturační údaje, jedná-li se o fyzickou osobu

Zpracování osobních údajů na základě uděleného souhlasu

Druhou skupinou jsou osobní údaje, které zpracováváme na základě Vašeho souhlasu. K naší práci tyto údaje nutně nepotřebujeme, nicméně z důvodu zajištění pro Vás komfortnějších služeb Vás o Váš souhlas žádáme.

i. Udělení souhlasu

a. Email – k zasílání zpráv o tanečních akcí, které pořádáme
b. Audiovizuální záznamy z námi pořádaných tanečních akcí – k propagačním účelům

3. Kdo zpracovává Vaše údaje a za jakým účelem

Za Vámi poskytnuté údaje je zodpovědný správce údajů – Ing. Miroslav Brožovský – viz bod 1. S Vašimi osobními údaji se však dostanou do styku, a zpracovávají je další osoby:

i. Ing. Lucie Feldigelová - vedení evidence klientů Taneční školy Astra Praha, marketing
ii. Ing. Eliška Marešová - marketing
iii. Lektoři a asistenti v tanečních kurzech - vedení docházky
iv. Externí účetní - zaměstnanci společnosti Ekonom ČaS, s.r.o., zejména paní Jana Strakošová, vedení účetnictví Taneční školy Astra Praha a TKAP
v. Další osoby, které k tomu mají oprávněný zájem - např.: ubytovatelé v případě přihlášení se na výjezdní školu tance (vedení ubytovací knihy)

4. Doba uložení osobních údajů

Vaše údaje zpracovávané pro účely plnění smlouvy, případně také pro účely vedení účetnictví a zpracování účetních dokladů, budou zpracovávány po dobu trvání účinků práv a povinností vyplývající ze smluvního vztahu mezi TŠ Astra Praha a Vámi a dále po dobu nutnou dle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, a dále po dobu nutnou pro účely archivování dle příslušných obecně závazných právních předpisů.

Vaše osobní údaje zpracovávané na základě Vámi uděleného souhlasu budou zpracovávány po dobu trvání účinků práv a povinností vyplývající ze smluvního vztahu mezi TŠ Astra Praha a Vámi, nejdéle však do odvolání Vašeho souhlasu se zpracováním Vašich osobních údajů pro výše specifikovaný účel.

5. Práva subjektu údajů

V souvislosti se zpracováním osobních údajů máte níže uvedená práva. Na výkon těchto práv se nicméně vztahují určité výjimky, a proto je není možné uplatnit ve všech situacích. V případě, že uplatníte Vaše práva a Vaše žádost bude shledána oprávněnou, Správce přijme požadovaná opatření bez zbytečného odkladu, nejpozději do jednoho měsíce (v důvodných případech lze tuto lhůtu prodloužit až o další dva měsíce).

i. Právo na přístup k osobním údajům - Máte právo na přístup k Vašim osobním údajům zpracovávaným Správcem.
ii. Právo na opravu - Můžete Správce požádat o opravu nepřesných osobních údajů.
iii. Právo na výmaz - Můžete Správce požádat o výmaz zpracovávaných osobních údajů; a to za podmínek uvedených v článku 17 GDPR.
iv. Právo odvolat souhlas - Můžete kdykoli odvolat již udělený souhlas se zpracováním, a zabránit tak dalšímu zpracování pro účel uvedený v daném souhlasu. Odvoláním souhlasu nicméně není dotčena zákonnost zpracování v období před jeho odvoláním.
v. Právo vznést námitku - Pokud Správce zpracovává Vaše osobní údaje na základě svých oprávněných zájmů, máte právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se Vás týkají.
vi. Právo na omezení zpracování - V určitých případech můžete požadovat, aby Správce omezil prováděné zpracování (např. do doby vyřešení Vašich námitek).
vii. Právo na přenositelnost údajů - Můžete požádat Správce, aby Vám či třetí osobě předal osobní údaje, které o Vás na základě smlouvy či Vašeho souhlasu zpracovává v elektronické podobě.

Pokud se domníváte, že Vaše osobní údaje jsou zpracovávány v rozporu s právními předpisy, máte právo obrátit se na Správce s žádostí o zjednání nápravy. Jestliže bude žádost uživatele oprávněná, Správce neprodleně odstraní závadný stav. Tím není dotčena Vaše možnost podat stížnost přímo u Úřadu pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz)

V Praze dne 24. 5. 2018
Ing. Miroslav Brožovský

Zásady ochrany osobních údajů - Členové Tanečního klubu Astra Praha

Vážení tanečníci,

Jsme rádi, že jste si vybrali pro zdokonalování se ve svém tancování právě nás. Je pro nás velmi důležité, abyste byli spokojeni a odnesli si jen to nejlepší.

Při naší práci s lidmi se dostáváme do styku také s některými Vašimi osobními údaji. Velmi si vážíme toho, že nám své osobní údaje poskytujete, a proto s nimi zacházíme opatrně a uvážlivě.

Níže uvedený text Vám poslouží k tomu, abyste se dozvěděli, jak s Vámi poskytnutými osobními údaji nakládáme.

1. Obecná část

Zásady se vztahují na všechny členy Tanečního klubu Astra Praha (dále jen "TKAP").

Správce údajů
Ing. Miroslav Brožovský
Novozámecká 715, 198 00 Praha

Kontaktní údaje:
mbrozovsky@volny.cz
Tel.:722 941 890

2. Vymezení zpracovávaných údajů

Osobní údaje, které zpracováváme, nám poskytujete výhradně Vy v souvislosti s využíváním našich služeb – např.: přihlášením se do tanečního klubu, na taneční akci apod.

Zpracování osobních údajů bez souhlasu

Existují takové právní důvody, na jejichž základě Vaše osobní údaje zpracovávat můžeme i bez Vašeho souhlasu. Jakožto sportovní klub se řídíme zákonem č. 115/2001, o podpoře sportu, který nás opravňuje ke zpracování některých Vašich osobních údajů. Níže najdete seznam osobních údajů, které zpracováváme bez Vašeho souhlasu na základě specifikovaného právního důvodu.

i. Zákon č. 115/2001 Sb. o podpoře sportu a zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví

Jméno a příjmení
Datum narození
Trvalé bydliště
Navštěvované semináře, popř. jiné taneční akce
Adresa místa, kde se člen převážně zdržuje (vyžadována u cizince)
Statní příslušnost (vyžadována u cizince)

Zpracování osobních údajů na základě uděleného souhlasu

K pružnému vedení tanečního klubu ovšem potřebujeme Vaše další osobní údaje. Ke zpracování těchto údajů potřebujeme Váš souhlas. Níže jsou vyjmenovány osobní údaje a účel, za jakým je vyžadujeme

i. Účel – členství v klubu

a. Email
b. V případě nezletilého člena email na zákonného zástupce
c. Tel. číslo
d. V případě nezletilého člena tel. číslo na zákonného zástupce
e. Rodné číslo
f. Číslo OP
g. Fotografie

ii. Účel – marketing

a. Email – zasílání námi pořádaných tanečních akcí
b. Audiovizuální záznamy – propagační účely, prezentace na sociálních sítích

Vezměte prosím na vědomí, že Vaše kontaktní údaje evidujeme ve Vašem zájmu – za účelem informovat Vás o případných změnách v termínu konání Vámi navštěvovaných seminářů, za účelem komunikace s rodiči ohledně jejich dětí (členů TKAP) – omluvenky, termín konání seminářů a dalších tanečních aktivit, doporučení soutěží atp.

V případě, že jste členem Českého svazu tanečního sportu (dále jen "ČSTS") nebo se jím hodláte stát, bude ČSTS od Vás z důvodu smluvního ujednání vyžadovat a zpracovávat následující údaje:

a. Jméno a příjmení
b. Datum narození
c. Státní příslušnost
d. Email
e. V případě nezletilého člena email na zákonného zástupce
f. Tel. číslo
g. V případě nezletilého člena tel. číslo na zákonného zástupce
h. Rodné číslo
i. Číslo OP
j. Klub, v němž je daný člen registrován
k. Klub, za nějž daný člen vystupuje
l. Věková kategorie
m. Nejvyšší dosažená třída
n. Evidované licence
o. Zdravotní způsobilost

Údaje o zákonném zástupci

a. Jméno a příjmení
b. Datum narození
c. Trvalé bydliště
d. Číslo OP

3. Kdo zpracovává Vaše údaje a za jakým účelem

Za Vámi poskytnuté údaje je zodpovědný správce údajů – Ing. Miroslav Brožovský – viz bod 1. S Vašimi osobními údaji se však dostanou do styku, a zpracovávají je další osoby.

i. Trenéři v tanečním klubu – vedení docházky, komunikace s tanečními páry ohledně jejich tanečního rozvoje, coaching
ii. Ing. Eliška Marešová – vedení evidence členů Tanečního klubu Astra Praha, marketing
iii. Ing. Lucie Feldigelová – vedení evidence členů Tanečního klubu Astra Praha
iv. Externí účetní – zaměstnanci společnosti Ekonom ČaS, s.r.o., zejména paní Jana Strakošová, vedení účetnictví Taneční školy Astra Praha a TKAP
v. Další osoby, které k tomu mají oprávněný zájem – např.: ubytovatelé v případě výjezdního soustředění (vedení ubytovací knihy)

V případě, že jste člen ČSTS, do styku s Vašimi údaji přijde taktéž:

i. ČSTS – za účelem evidence členů,
evidence trenérů, porotců a funkcionářů
úrazové pojištění sportovců

Všichni členové ČSTS s platnou registrací na příslušný rok jsou úrazově pojištěni a to na základě smluvního vztahu mezi Českým olympijským výborem a Všeobecnou zdravotní pojišťovnou. Do tohoto smluvního vztahu vstupují další sdružené subjekty – Česká asociace Sport pro všechny (ČASPV) a zprostředkovaně přes ČASPV také ČSTS. V případě nahlášení úrazu dojde k předání osobních údajů sekretariátem ČSTS ČASPV, která je následně předá VZP.

zpracování a zveřejňování soutěžních výsledků,
komunikace se členy v souvislosti se soutěžním tancem (např.: upozornění na blížící se konec platnosti zdravotní prohlídky),
údaje soutěžních párů jsou předávány organizátorům a pořadatelům soutěže za účelem organizace taneční soutěže.
Údaje soutěžních párů jsou ČSTS předávány dalším osobám, které k tomu mají oprávněný zájem.

V určitých případech mohou být osobní údaje poskytnuty státním úřadům a orgánům; a sice v případě žádosti o dotaci anebo v případě, že je to vyžadováno zákonem nebo jinými právními předpisy.

4. Doba uložení osobních údajů

Vaše údaje zpracovávané pro účely evidence členství či jiné účasti v tanečním klubu budou zpracovávány po dobu trvání účinků práv a povinností vyplývající z Vašeho členského vztahu k tanečnímu klubu a dále po dobu nutnou dle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, a dále po dobu nutnou pro účely archivování dle příslušných obecně závazných právních předpisů.

Vaše osobní údaje zpracovávané pro účely marketingu budou zpracovávány po dobu trvání účinků práv a povinností vyplývající z Vašeho členského vztahu, nejdéle však do odvolání Vašeho souhlasu se zpracováním Vašich osobních údajů pro tento účel.

Jste-li členem ČSTS, pak budou Vaše osobní údaje zpracovány také po dobu trvání účinků práv a povinností z Vašeho členského vztahu k ČSTS, a dále po dobu nutnou pro účely archivování podle příslušných obecně závazných právních předpisů. Osobní údaje zpracovávané za účelem zveřejňování Vašich sportovních výsledků (včetně evidence účasti na sportovních soutěží a vedení sportovních statistik) budou zpracovávány bez konkrétního časového omezení, nejdéle však po dobu trvání oprávněného zájmu ČSTS nebo třetí osoby (pořadatelé a organizátoři soutěží apod.)

5. Práva subjektu údajů

V souvislosti se zpracováním osobních údajů máte níže uvedená práva. Na výkon těchto práv se nicméně vztahují určité výjimky, a proto je není možné uplatnit ve všech situacích. V případě, že uplatníte Vaše práva a Vaše žádost bude shledána oprávněnou, Správce přijme požadovaná opatření bez zbytečného odkladu, nejpozději do jednoho měsíce (v důvodných případech lze tuto lhůtu prodloužit až o další dva měsíce).

i. Právo na přístup k osobním údajům - Máte právo na přístup k Vašim osobním údajům zpracovávaným Správcem.
ii. Právo na opravu - Můžete Správce požádat o opravu nepřesných osobních údajů.
iii. Právo na výmaz - Můžete Správce požádat o výmaz zpracovávaných osobních údajů; a to za podmínek uvedených v článku 17 GDPR.
iv. Právo odvolat souhlas - Můžete kdykoli odvolat již udělený souhlas se zpracováním, a zabránit tak dalšímu zpracování pro účel uvedený v daném souhlasu. Odvoláním souhlasu nicméně není dotčena zákonnost zpracování v období před jeho odvoláním.
v. Právo vznést námitku - Pokud Správce zpracovává Vaše osobní údaje na základě svých oprávněných zájmů, máte právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se Vás týkají.
vi. Právo na omezení zpracování - V určitých případech můžete požadovat, aby Správce omezil prováděné zpracování (např. do doby vyřešení Vašich námitek).
vii. Právo na přenositelnost údajů - Můžete požádat Správce, aby Vám či třetí osobě předal osobní údaje, které o Vás na základě smlouvy či Vašeho souhlasu zpracovává v elektronické podobě.

Pokud se domníváte, že Vaše osobní údaje jsou zpracovávány v rozporu s právními předpisy, máte právo obrátit se na Správce s žádostí o zjednání nápravy. Jestliže bude žádost uživatele oprávněná, Správce neprodleně odstraní závadný stav. Tím není dotčena Vaše možnost podat stížnost přímo u Úřadu pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz)

V Praze dne 24. 5. 2018
Ing. Miroslav Brožovský
Máte dotaz?

605 938 331